Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Стручни органи
DZ Voždovac
Стручни органи установе
Стручни органи у Дому здравља "Вождовац" су:
 1. Стручни савет,
 2. Стручни колегијум,
 3. Етички одбор,
 4. Комисија за унапређење квалитета рада.

Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Чланови стручног савета су здравствени радници које на предлог организационе јединице здравствене установе именује директор.

Стручни савет:
 • разматра и одлучује о питањима стручног рада дома здравља,
 • предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја дома здравља,
 • предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
 • предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у дому здравља,
 • прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у дому здравља,
 • предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада,
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Дома здравља "Вождовац".
Председник Стручног савета у Дому здравља "Вождовац" је др Дејана Стевановић -  Жегарац, специјалиста радиологије.


Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља. Чине га руководиоци организационих јединица и састаје се 2 пута месечно.


Етички одбор

Етички одбор јесте стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

Задаци етичког одбора Дома здравља "Вождовац" су да:
 • прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру,
 • прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија,
 • доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите,
 • разматра и друга етичка питања у обављању делатности дома здравља.
Председник Етичког одбора у Дому здравља "Вождовац" је др Лариса Митрић, специјалиста психијатрије.


Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у дому здравља. Број чланова, састав и начин рада Комисије за унапређење квалитета рада уређује се Статутом Дома здравља "Вождовац".

Председник Комисије за унапређење квалитета је др сц. мед. Рада Стојић, специјалиста гинекологије и акушерства. Опширније о Комисији за унапређење квалитета рада...