Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Вести
DZ Voždovac
Дом здравља "Вождовац" акредитован на седам година
среда, 04 март 2015 12:19

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) доделила је Сертификат о акредитацији Дому здравља "Вождовац" на период од седам година (од јануара 2015. до јануара 2022. године), што је уједно и најдужи период на који здравствена установа може бити акредитована.


Према члану 18, Правилника о акредитацији ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009) први потребан услов за добијање сертификата о акредитацији који је наша установа испунила је да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијента није оцењен оценом мањом од 4. Поред тога, да би установа могла да добије сертификат на седам година, мора остварити мање од 10% оцена 1 и 2, а више од 70% оцена 4 и 5, што је наш Дом здравља и учинио остваривши чак 97,31 % оцена 4 и 5.

Први пут смо били акредитовани за период на три године, од јуна 2011. до јуна 2014. године.

Акредитацијски процес

У акредитацији су се оцењивале одређене области здравствене заштите:
клиничке области:

 • здравствена заштита одраслог становништва
 • здравствена заштита деце
 • здравствена заштита жена
 • специјалистичко - консултативна служба
 • поливалентна патронажа

клиничка подршка:

 • падиолошка дијагностика
 • лабораторијска дијагностика

неклинички стандарди:

 • руковођење
 • управљање
 • животна средина
 • људски ресурси
 • управљање информацијама

12 наведених области оцењивано је кроз дефинисане стандарде који су достигнути низом активности одређених критеријумима. Стандарди подразумевају оптималне стандарде квалитета и безбедности и усмерени су на унапређење квалитета пружања здравствене заштите. У Дому здравља "Вождовац" је оцењивана испуњеност стандарда кроз више од 550 критеријума.

Поступак припреме је био дуг и напоран, уз максимали ангажман формираних тимова за сваку област, као и свих осталих запослених.

Тимови су извршили самооцењивање у односу на дефинисане стандарде и припремили обимну и квалитетну документацију која је прослеђена АЗУС. У наставку процеса било је потребно да се за долазак спољашњих оцењивача припреми документација која потврђује примену стандарда и која је неопходна за унапређење рада и пружања здравствене заштите. У процесу акредитације тимови су извршили ревизију предходних и написали нове процедуре. Укупан број процедура које се користе у Дому здравља "Вождовац" је 351.

На крају самог акредитацијског процеса, у Дому здравља "Вождовац" боравили су спољашњи оцењивачи АЗУС. Тим за спољешње оцењивање сачињавали су: Вођа тима - прим. др Гордана Станковић (спец. опште медицине из Дома здравља "Ниш") и чланови тима ВМС Драгана Костадиновић (Дом здравља "Нови Сад") и дипл. правник Олгица Секељ (Дом здравља у Зрењанину). Посета је трајала четири дана (од 21. до 24. децембра 2014. године) и подразумевала је преглед примљене документације, разговор са органима управљања здравствене установе и запосленима који су учествовали у поступку самооцењивања, обилазак, преглед просторних капацитета и опремљености медицинском опремом централног објекта и периферних амбуланти, разговор са пацијентима, запосленима и представницима локалне заједнице. На опште задовољство запослених и оцењивача, цео поступак је протекао у радној атмосфери и одличној комуникацији. Спољашњи оцењивачи су 24.12.2014. године на завршном састанку изнели свој утисак о нашој установи, који је уобличен у Завршни извештај о акредитацији у Дому здравља "Вождовац", достављен установи након посете.

      

      

Утисци тима за спољашње оцењивање

У Завршном извештају о акредитацији, спољашњи оцењивачи су истакли да Дом здравља "Вождовац" одаје утисак добро организоване установе која на адекватан начин обавља пружање здравствених услуга, да се руководство труди да унапреди сарадњу са запосленима и корисницима услуга и на тај начин олакша и омогући брже спровођење реформи у примарној здравственој заштити. Похвалили су труд који је установа уложила на организацији и спровођењу процеса акредитације, показан организовањем и охрабривањем запослених на овом послу, као и активним учешћем у самом процесу. Уочили су оријентисаност наше установе ка пацијентима и запосленима, напор руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената, као и напор руководства у промовисању тимског рада, професионалних вештина и етичких вредности код запослених. Увидели су велики значај и труд који се улаже на развијању партнерског односа између пацијената као примаоца услуга и здравствених радника и сарадника као даваоца здравствених услуга, на бази узајамног поверења и поштовања између пацијената и здравствених радника односно сарадника на свим нивоима здравствене заштите, као и поштовање права и дужности партнера у том односу.

Чланови тимова за самооцењивање су кроз припремљену документацију, разговор са спољашњим оцењивачима показали да им је потпуно јасан значај и циљ поступка акредитације и сталног унапређења квалитета. Констатовано је да су запослени препознали значај безбедности пацијента, при томе не занемарујући своје здравље и безбедност, као и да је вођење хигијене у установи на завидном нивоу.

Разговор са фокус групама је пружио могућност спољашњим оцењивачима да из угла пацијената, запослених и локалне заједнице виде како ради Дом здравља. Општи утисак свих група је да су изузетно задовољни установом која о свима води рачуна и велику пажњу поклања на квалитет, безбедност и задовољство корисника, запослених и партнера.

Извештај садржи детаљан преглед самооцењивања и оцењивања критеријума за сваку област, као и корисне напомене у смислу постигнутих достигнућа и препорука за унапређење. Главна достигнућа и потенцијали Дома здравља "Вождовац" препознати кроз процес акредитације су:

 • процедуре које регулишу све фазе у превентиви и лечењу корисника, од пријема и тријаже, преко спровођења до завршетка превентивне или куративне посете;
 • унапређење система заказивања у свим службама;
 • просторно и организационо унапређење тимског рада;
 • унапређење информационог система умрежававањем свих служби;
 • изражена мултидисциплинарност у раду свих служби;
 • искоришћење простора којим располаже установа на адекватан начин;
 • мере и активности у циљу превенције интрахоспиталних инфекција;
 • активности на спровођењу скрининг програма за откривање деформитета кукова;
 • коришћење савремених технологија у лабораторијској дијагностици, предузимање мера у набавци нове опреме у области радиолошке дијагностике, улагања у санацију и адаптацију објеката како у граду тако и у амбулантама у насељима ван града;
 • евидентна промоција вредности дома здравља, професионалне етике и професионалних вештина запослених;
 • поклањање пажње континуираној медицинској едукацији у установи;
 • веома добра сарадња са локалном заједницом;
 • доступност информација од јавног значаја и од значаја за рад установе најширој јавности захваљујући доброј сарадњи са медијима;
 • решеност менаџмента и запослених да истрају у одржавању и унапређењу достигнутог нивоа функционисања установе у току акредитацијског процеса што се одражава на висок ниво квалитета рада.

УТИСЦИ СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА - ПОСЕТА ПЕРИФЕРНОЈ АМБУЛАНТИ, РАЗГОВОРИ СА ФОКУС ГРУПАМА, НАЛАЗИ ПО СЛУЖБАМА

Акредитација је процес и није се завршила самим чином добијања сертификата. У наредном периоду очекују нас редовне годишње посете спољашњих оцењивача. Акредитација обезбеђује оквир који омугућује да се дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритети за континуирано унапређивање здравствене заштите откривањем сопствених предности и могућности напретка. Процес Акредитације нам кроз мерљиве и дефинисане критеријуме жељених стандарда омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин. Добијање сертификата на седам година нас обавезује да и даље предузимамо активности у смеру што квалитетнијег и безбеднијег пружања услуга корисницима и тиме утичемо на унапређење здравља грађана.